திரு. சுப.வீ. திரு.கவிஞர்.அறிவுமதி அவர்களோடு அமெரிக்காவில்..!